Home / VIJESTI / BOSNA I HERCEGOVINA / Krivične prijave protiv Damira Kukića

Krivične prijave protiv Damira Kukića

Zahvaljujući našim izvorima sa UNZE, Ekran.ba je došao do informacija
o krivičnim prijavama koje su podnesene protiv kriminaliziranog
rektora Damira Kukića. Pored toga, dobili smo i dokument kojim se
dokazuje otvoreno teroriziranje Bernarda Harbaša, profesora na
Ekonomskom fakultetu u Zenici. U narednom periodu ćemo objaviti ove
informacije, a ovom prilikom objavljujemo meil koji smo dobili od
uposlenika UNZE, koji je, iniciran pisanjem portala Ekran.ba, imao
potrebu da nam se javi i iznese svoje viđenje situacije na
Univerzitetu. Mislimo da je sasvim razumljivo da, u uslovima
nesmetanog terora na UNZE, autor teksta nije želio da bude navedeno
njegovo ime. Tekst objavljujemo bez novinarskih korekcija.

Poštovani, vezano za posljednji članak na ekran.ba želim Vam pomoći u
elaboriranju „šta znači autonomija univerziteta“.
Činjenica je da se od postojeće trojke
1. Predsjednik Senata (ujedno dekan Fakulteta za metalurgiju),
prof.dr. Iulhan Bušatlić
2. Zamjenik Predsjednika Senata (Ujedno dekan Ekonomskog fakulteta),
doc.dr. Alaudin Brkić i
3. Rektor, marioneta prethodne dvojice, prof.dr. Damir Kukić

zloupotrebljava autonomija Univerziteta.

Autonomija Univerziteta znači:
– Da se osnivač (tj. Vlada ZE-DO Kantona) neće baviti akademskim
pitanjima tj. neće se petljati u to da li je nečiji magistrat ili
doktorat validan ili nije. Za to postoji Komisija kao stručno tijelo,
ali oni (prethodna trojica) ako žele progurati nečiji magistrat ili
doktorat, predlažu poslušne članove komisije koji će odraditi po
njihovoj volji. Ili, ukoliko žele nekoga satanizirati, može biti
„Anštajn, ali njegov magistrat ili doktorat neće proći. Navodim samo
dva slučaja oko kojih se vodi i istraga i sudska parnica iz radnog
odnosa, iako ovakvih i sličnih slučajeva sataniziranja neposlušnih
kadrova ima na pretak. MUP i Glavni kantonalni inspektor se u
posljednje 4 godine bave samo Ekonomskim fakultetom i dijelom
filozofskim:

Slučaj: Bernard Harbaš

Bernard Harbaš je uposlenik Ekonomskog fakulteta od osnivanja pa sve
do momenta kad ga je Brkić sa nastavničke pozicije docenta rasporedio
za bibliotekara na Medicinskom fakultetu. Radio je prvo kao asistent
na predmetu sociologije i poslovne etike a nakon doktoriranja u
Zagrebu izabran je za docenta na navedenim predmetima. Kolega Harbaš
je bio u grupi nelojalnih nastavnika prema Brkiću tj. nije glasao za
njegovo imenovanje na funkciju dekana prije 4 godine, ponekad nije
glasao na NNV za prijedloge odluka dekana a ponekad jest, ovisno o
tome da li su odluke bile dobre i u skladu sa propisima.
Brkić je dočekao dan za osvetu prema Harbašu. Raspisan je konkurs za
napredovanje Harbaša u više zvanje tj. zvanje vanrednog profesora na
navedenim predmetima. Harbaš je ispunjavao apsolutno sve uslove koje
propisuje Statut Univerziteta u Zenici. Brkić je namjerno otezao sa
štampanjem našeg naučnog časopisa BH-forum u kojem je Harbaš imao
jedan ili dva rada potrebna za napredovanje. Ja sam na ovom
Univerzitetu već punih 15 godina i dosadašnja praksa je bila da
ukoliko iz tehničkih razloga časopis ili zbornik radova nije otprintan
da kandidat umjesto neotprintanog časopisa obrati se izdavaču i od
izdavača dobije potvrdu u kojoj piše da su kandidatovi radovi
recenzirani i prihvaćeni za objavu i to je bio validan dokaz o objavi
radova jer fizičko štampanje časopisa ne predstavlja objavu, objava je
prihvatanje rada za objavu na temelju pozitivnih recenzija. Ta praksa
je prisutna na svim Univerzitetima i Komisija za pripremu prijedloga
napredovanja je napisala pozitivni izvještaj za napredovanje Harbaša.
Komisija je sastavljena od najeminentnijih profesora iz te oblasti u
kojoj Harbaš napreduje sa 3 Univerziteta u BiH (Sarajevo, Banja Luka i
Zenica). Dekan Brkić je, prije nego što će se Izvještaj komisije
razmatrati na NNV, pismeno obraćao Komisiji i ubjeđivao ih da kolega
Harbaš ne ispunjava uslove za napredovanje jer nije dostavio: naslovnu
stranicu časopisa, impresum, sadržaj i abstrakt rada u časopisu kojeg
on kao dekan namjerno nije htio odštampati. Kada je osveta završena,
dekan je pustio časopis u štampu u kojem se je nalazio rad Harbaša.
Na sjednici NNV izvještaj Komisije je obrazlagao presjednik Komisije
prof.dr. Spahija Kozlić (sada imenovan za Ministra obrazovanja u ZE-DO
Kantonu) ali NNV na prijedlog dekana Brkića nije usvojilo taj
izvještaj. Za pozitivni izvještaj Komisije glasalo je nekoliko članova
NNV među kojima je bila i Mediha Karić ispred studenata II ciklusa
studija, a glasanjem suprotno dekanovim željama izgubila je sigurni
posao asistenta, o čemu će kasnije biti više riječi.
Pošto izvještaj Komisije za napredovanje Harbaša nije usvojen, NNV je
trebalo odmah prema Senatu pokrenuti proceduru za raspisivanje
konkursa za reizbor Harbaša u zvanje docenta jer Statut to omogućuje,
tako je urađeno za prof.dr. Nedžada Polića kada njegov izvještaj za
napredovanje nije prošao, tako se je radilo i u svim drugim
slučajevima. Čak se je na kolegiju dekana prije sjednice i dogovorilo
sa presjedavajućim NNV prof.dr. Nedžadom Polićem da NNV odmah pokrene
proceduru reizbora jer osta kolega bez posla. Međutim, na sjednici NNV
dekan Brkić to nije dozvolio, pozvao se je na Statut u kojem piše da
katedra pokreće inicijativu prema NNV za svaki izbor i to je tačno,
ali nepiše i za slučaj reizbora ukoliko se ne usvoji izvještaj o
napredovanju.
Upravo tih dana dekan Brkić i Ilhan Bušatlić su na Senatu imenovali
novog šefa katedre za sociologiju i filozofiju kojoj je pripadao
Harbaš, njima odanog prof.dr. Šefika Barakovića, iako je dekanesa
Filozofskog fakulteta Hasanica Memnuna predložila prof.dr. Spahiju
Kozlića. Spahija im je nepodoban jer je predsjednik Komisije koja je
sačinila pozitivan izvještaj za Harbaša, a Baraković je podoban jer će
kao novi šef katedre za sociologiju odugovlačiti sa inicijativom za
reizbor Harbaša i time dočekati protek rokova za reizbor Harbaša. Za
uzvrat, Baraković je nagrađen od Brkića da predaje jedan od dva
Harbašova predmeta na Ekonomskom fakultetu i to Metodologija NIR na
drugom ciklusu, plus veća plata za 8% na ime pozicije šefa katedre za
sociologiju.
Pošto su dekan Brkić, NNV ekonomskog fakulteta i novi šef katedre
Baraković uskratili Harbašu ne samo napredovanje u više zvanje već su
mu uskratili i pravo reizbora u docenta, uslijedilo je udaljenje
Harbaša iz nastavnog procesa i ponudili su mu mjesto bibliotekara na
Medicinskom fakultetu za koje je predviđena SSS.
Kolega Harbaš je pokušao internim mehanizmima žaliti se što mu je
uskraćeno pravo bar reizbora. Obratio se je zahtjevom prema Rektoru
prof.dr. Damiru Kukiću da preduzme mjere iz svoje nadležnosti na
eliminisanju diskriminacije i nezakonitosti koju dekan Brkić provodi
prema njemu ( u prilogu se nalazi zahtjev za eliminisanje
diskriminacije). Rektor je taj Harbašov zahtjev proslijedio NNV
Ekonomskog fakulteta da se očituje i dekan je predložio NNV
odbacivanje tog zahtjeva kao da je sve napisano netačno. Više od pola
članova NNV, odgovorno tvrdim, zna da je svaka rečenica koju je
napisao Harbaš tačna, ali mora se glasati onako kako hoće Brkić jer
sutra ode glava i meni kao što je otišla Harbašu.
Drugi dan nakon predaje zahtjeva prema rektoru da preduzme mjere na
otklanjanju diskriminacije prema Harbašu, dekan Brkić je naredio
iseljenje kolege Harbaša iz kabineta kojeg je još trebao zadržati sve
do marta 2019. g, jer je Harbaš obnašao funkciju menadžera za kvalitet
Ekonomskog fakulteta. U njegov kabinet Brkić je uselio Mujčinović
Dženanu koja uopšte nije u radnom odnosu Ekonomskog fakulteta, to je
osoba koju on na fakultetu drži već pola godine i niko nezna na koji
je način plaća, (tiho se šapuće da mu je ljubavnica), kao svemogući na
NNV omogućio joj je izbor u zvanje asistenta na naučnoj oblasti
„menadžment i organizacija“ i sad u ljetnom semestru joj već omogućio
angažman u nastavi, a odobrenje Vlade ZE-DO Kantona za zaposlenje
jednog asistenta na ovoj oblasti gdje je na konkursu pobijedila Mediha
Karić, Medihi je to pravo uskratio a to mjesto čuva sad za svoju
miljenicu Mujčinović i zato joj je odmah dao Harbašov kabinet, Harbaša
istjerao i na sjednici NNV kad se je razmatrao Harbašov zahtjev prema
Rektoru za eliminisanje diskriminacije, smjenio je Harbaša
prijevremeno sa pozicije menadžera za kvalitet (mandat traje do marta
2019.g). U prilogu izjave dostavljem zahtjev Bernarda Harbaša prema
rektoru da preduzme mjere na eliminisanju diskriminacije prema njemu
od strane Alaudina Brkića.

Slučaj doc.dr. Suvad Isaković

Već pune tri godine ovog čovjeka sataniziraju i nedaju mu napredovanje
u više zvanje tj. Van. profesora. Za ovaj slučaj je u MUP-u otvoreno
nekoliko istraga protiv doc.dr. Alaudina Brkića. Za detalje ovog
slučaja možete se slobodno obratiti Suvadu isakoviću.

Dakle, autonomija Univerziteta ne znači ponašanje rukovodstva kao da
je Univerzitet ili fakultet njihovo privatno vlasništvo. Nadalje,
autonomija ne znači da se mogu kršiti odredbe Zakona o visokom
obrazovanju, Statuta Univerziteta i drugi akti UNZE. Dosadašnja praksa
pokazuje da pomenuta trojka mogu kršiti sve propise jer imaju zaštitu
u Tužilaštvu.

Očigledno, Tužilaštvo ZDK nema povjerenje građana, odnosno, u
konkretnom slučaju zaposlenih na UNZE. Umjesto da rade svoj posao i
procesuiraju vinovnike nezakonitosti, u Tužilaštvu štite Damira Kukića
i njegove jatake. U to smo se uvjerili kada smo pokušali od njih
dobiti informacije o nepostupanju u sluačju očiglednih zloupotreba
službenog položaja i sticanja protivpravne imovinske koristi. Umjesto
odgovora, Vesna Kaknjo, prijateljica Damira Kukića, ponudila nam je
besmislice i necivilizirane prigovore na “neprofesionanost“ njene
portparolke Mirne Poljac. Da stvar bude gora, u nepristojnim navodima
Mirne Poljac otkrila se njena neprofesionalnost i poslovna
zapuštenost, jer je sama priznala da web stranica Tužilaštva nije bila
ažurirana i sadržavala je potvrdu naših objava.
Kao što je prije bilo neažurno, Tužilaštvo je neažurno i sada. To ne
treba čuditi, budući da na UNZE vlada klika iz političkih centara moći
HDZ i SBB, kojoj pripada i Vesna Kaknjo. Tako se polituičko
upravljanje ovim Univerzitetom, okrenulo u pravcu potpune zaštite
nezakonitosti od strane nadležnih institucija, koje su i same pod
političkim uticajem. Ekran.ba će nastaviti sa praćenjem dešavanja i
objavljivanjem novih informacija o nezakonitostima na UNZE.
Nema sumnje da će jedan dio tih nezakonitosti biti objavljen već iduće
sedmice, kada u Općinskom sudu počinje suđenje zbog maltretiranja i
nanošenja materijalne i nematerijalne štete jednoj profesorici FF
UNZE. Činjenica da Tužilaštvo do sada, uprkos ovakvim navodima kakve
iznosi naš čitalac, nije ništa efikasno učinilo da bi zaustavilo
Damira Kukićai njegove kompanjone, samo govori u prilog mišljenjima da
Vesna Kaknjo i zbog političkih, a i zbog osobnih interesa štiti
kriminaliziranog rektora.

Istraživački tim
Ekran.ba

About Ekran

Check Also

zurnal

Kriminal u pravosuđu nema kraja. Žurnal otkriva: Sead Kreštalica će biti imenovan za vd zamjenika glavnog tužioca KS

Najbolji bh portal Žurnal objavljuje novi skandal u pravosuđu! Tužilac Sead Kreštalica, odgovoran za uništavanje …

Powered by keepvid themefull earn money